Egin-eşik öndürijisi, hiliň gowşurylmagy üçin iň gowy bahany üpjün edýär

Fuzhou / Hytaýda ýerleşýän kompaniýamyz daşarky eşikler we iş eşikleri önümleriniň köpüsini öndürýär: penjekler, softshells, beden ýuwujy enjamlar, polýar ýüpekler, ýagyş palto, penjiräni döwmek, ýokary görünmek, balak, apron we ş.m.

Giň gerimli çylşyrymly eşikleri öndürmekde tejribe we nou-hau birleşdirip, zawodymyz ýokary hilli adaty önüm öndürmek üçin möhüm çeýeligi we reaktiwligi sebäpli ýörite öndürilen iş eşiklerini, formalary, daşky eşikleri we ýagyş eşiklerini öndürmekde ýöriteleşdi. Doly awtomatiki we iň soňky ulgam bolan maşynlar bilen 7000 m2 önümçilik meýdançalarymyz bar. Önümçilik kuwwatymyz ýylda 600 000 bölek.

“Trustop Garments” yzygiderli hil öndürijiligi we hyzmaty müşderimiziň isleglerinden has ýokarydyr.

Size has gowy hilli we bäsdeşlik eşiklerini hödürläp bileris.

Bizde doly önümçilik liniýasy we her önümçilik akymyna baý tejribe bar, ol materialyň çykdajylaryny netijeli tygşytlap biler we hiline gowy gözegçilik edip biler. Yearsyllaryň ösmegi bilen, dürli material üpjün edijiler bilen gowy hyzmatdaşlyk we ýeňiş gazanmak, materialyň wagtynda alynmagyny we has gowy bahalaryň alynmagyny üpjün edip biler. Geýim hakda hünär bilimimiz bar, material ýa-da esbaplar saýlanylanda size maslahat berip bileris, bu wagtyňyzy tygşytlap we satuwdan has köp peýdalanyp biler.

SIZI. TALAPLARY, YZ, GYMMATLARYMYZ

Ynam
Islendik täze taslamadan öň tehniki-ykdysady esaslandyryş edýäris. Önümçiligiň gidişi barada sargyt boýunça size habar berýäris we iň gowy möhletleri berjaý edýäris.

Bäsdeşlik
Projectshli taslamalar üçin bazaryň hakykatyny gowy bilýäris, şonuň üçin sargyt tassyklanylandan soň bäsdeşlik bahalaryny we firmasyny hödürleýäris. Teklipimizi önümiň ýerleşişine laýyklaşdyrmak üçin taslamaňyzyň tehniki jikme-jiklikleri (matalar, özleşdirmeleriň görnüşi…) bilen kömek edip bileris.

Hil
Çig maldan (Oeko-Tex kepillendirilen matalar, Madeira keşdeli sapaklar we ş.m.) marka usuly bilen tikin işine çenli önümçiligiň her ädiminiň hiliň iň gowy ölçeglerine laýyk gelýändigine aýratyn üns berýäris.