Fuzhou şäherinde ýerleşýän “Trustop”, adaty egin-eşik taslamalaryňyzy 6 ädimde çözýär:

1) ideýa

Taslamaňyzy iň köp jikme-jiklik bilen aýdýarsyňyz. Gerek bolsa size özleşdirme ideýalaryny hem hödürläp bileris.

step (1)
step (2)

2) Çeper eser

Iň gowusy, bize ibermäge taýyn çeper eseriňiz bar.
Otherwiseogsam dizaýn döretmäge kömek edip bileris.

3) Sitata

Talap edilýän mukdarlara görä size bereris
iň gysga wagtda sitatamyz.

step (3)
step (4)

4) Mysal

7/10 günüň içinde bir nusga ýasaýarys. Nusgalary Pantonecolors bilen ýerine ýetirip bolmaýar (ýöne reňk synagy iberiler).

5) Önümçilik

Nusga tassyklamasyndan soň önümçilik wagty
köplenç 5/6 hepde töweregi.

step (5)
step (6)

6) Iberiş

Iň soňky mukdarda gözegçilikden soň harytlar deňiz ýa-da uçar bilen iberilip bilner.