• Aýallaryň gar balaklary

  Gar balaklaryň ähmiýetine köplenç üns berilmeýär. Aslynda, gar balaklary gar kostýumlaryndan has möhümdir. Käbir weteranlar gar kostýumyny çalyşmak üçin köplenç ýumşak gabyk we bil palto ýa-da inçe orta gatlak geýmegi saýlaýarlar, ýöne aşaky göwre hünärli gar balaklarydyr. Çykyş ...
  Koprak oka
 • Aýal-gyzlaryň möwsümde geýmegi üçin iň oňat 19 tomus balak

  Tomusda ýüň balak ýa-da deri balak goýsaňyzam, bu möwsüm doly uzyn balak geýmek pikirinden doly ýüz öwürmelidigiňizi aňlatmaýar. Aşakdaky aýallaryň tomus balak stilleri ynandyryjy. Boş eşikli we ýeňil mata bilen bu balak oturdy ...
  Koprak oka
 • Ajaýyp ýaşaýyş jaýy: iki redaktor Angliýadaky dynç alyşyny nädip ýygnady

  Gutapjyklary FT web sahypasynyň ygtybarlylygyny we howpsuzlygyny saklamak, mazmuny we mahabaty şahsylaşdyrmak, sosial media aýratynlyklaryny bermek we web sahypamyzyň ulanylyşyny seljermek ýaly dürli sebäplere görä ulanýarys. “Howa taýyn boluň” Keýt Finiganyň gysgaça gollanmasy t ...
  Koprak oka
 • 2021-nji ýylyň tomsunda we ondan soňky tomusda iň oňat ýeňil ýagyş palto

  Redaktorlarymyz bu zatlary özbaşdak saýladylar, sebäbi olary halaýarsyňyz we bu bahalarda halaýarsyňyz öýdýärdik. Harytlarymyzy baglanyşygymyzdan satyn alsaňyz, komissiýa alyp bileris. Neşir edilen wagta çenli bahalar we elýeterlilik takyk. Söwda barada şu gün has giňişleýin öwreniň. Th ...
  Koprak oka