“Fuzhou Chuantuo Trading Co., Ltd.”

Daşky eşiklerimizi we iş eşiklerimizi göz öňünde tutanyňyz üçin sag boluň! Bu ilkinji aragatnaşygyň dowam edýän we peýdaly gatnaşyklaryň başlangyjydygyna berk ynanýarys. Aslynda, “Trustop” bilen gürleşeniňizden soň, dogry saýlap alandygyňyza ynanýarys. Trustop bilen ýalňyşyp bolmaz! Biz öz pudagymyzda iň abraýly global kompaniýalaryň biri we bütin dünýäde wepaly müşderilerimiz bar. Aşakdaky formany, telefon ýa-da e-poçta arkaly ulanyp, indi biziň bilen habarlaşyň. Uly wekillerimiziň biri size zerur maglumatlary we jogaplary berip, birnäçe sagadyň dowamynda size gaýdyp geler.

Salgysy
1-nji bina, Hytaýyň Fuzhou, JinAn etraby, Jiankang senagat parky

E-poçta
lion@trustopgarments.com

Telefon
0086 15750885285

Whatsapp
0086 15750885285

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň