Hususy ýasalan eşik

Kurtkalar, Fleýs, Softshell, Rainagyş eşikleri, Windbreaker, Iş eşikleri, Geýimler, Salam-Vis, Vests, Balak ...

Biziň tejribämiz

HYZMATLARYMYZ

Önümçilik

“Trustop Garments” adaty ýasalan we doly özleşdirilip bilinýän eşikleriň (iş eşikleri, egin-eşikler, ýagyş eşikleri, penjekler, ýüň, ýelek, ýel döwýän, ýelek, balak) taslamalaryňyzyň çözgüdi. Fuzhou-Hytaýda ýerleşip, hiliň, ygtybarlylygyň we gysga wagtyň talaplaryna laýyklykda az mukdarda dürli görnüşli eşik öndürýäris.

Egin-eşik we esbaplar

Islegleriňize has gowy jogap bermek we kolleksiýanyň içinde yzygiderliligi saklamak üçin köp sanly önüm öndürýäris: penjekler, iş eşikleri, egin-eşikler, ýagyş eşikleri, ýüpekler, softshell, şemal döwüjiler, ýelekler, balaklar…

Custöriteleşdirilen we Bespoke

Dürli marka tehnikalary (küpek ekranly Sublimation, PVC çap etmek, Goýmalar we ş.m.), markaly esbaplar (Etiketkalar, Düwmeler, Zippers, Eylets, Hangtags we ş.m.) önümleriňiz hakykatdanam özboluşly we özboluşly bolmagy üçin dürli görnüşli aýratynlyklary hödürleýäris. ) we nagyş, farbika, reňk we tikin stilini erkin saýlamak.

MOQ

Bir Stocka reňkler we matalar 500 sany

Pantone 1000 sany reňk

Tehniki üýtgeýän üýtgeýän minimal matalar

WAGTLAR

Mysal: 7-14 gün

Önümçilik: 8 hepde mata matalarynda / 12-16 hepde ýörite öndürilen matalarda

Siziň talaplaryňyz, gymmatlyklarymyz

Ynam

Islendik täze taslamadan öň tehniki-ykdysady esaslandyryş edýäris. Önümçiligiň gidişi barada sargyt boýunça size habar berýäris we iň gowy möhletleri berjaý edýäris.

 

Bäsdeşlik

Projectshli taslamalar üçin bazaryň hakykatyny gowy bilýäris, şonuň üçin sargyt tassyklanylandan soň bäsdeşlik bahalaryny we firmasyny hödürleýäris. Teklipimizi önümiň ýerleşişine laýyklaşdyrmak üçin taslamaňyzyň tehniki jikme-jiklikleri (matalar, özleşdirmeleriň görnüşi…) bilen size kömek edip bileris.

Hil

Çig maldan (Oeko-Tex kepillendirilen matalar, Madeira keşdeli kelleler we ş.m.) marka usuly bilen tikin işine çenli önümçiligiň her ädiminiň hiliň iň gowy ölçeglerine laýyk gelýändigine aýratyn üns berýäris.

design

SANLARDA

Üpjün edilen ýurtlar
37
Täsin modeller
2500
Aýlyk mümkinçilikler
50000
Özbaşdaklaşdyrmalar
99999999

Önümçilik

Hyzmatyňyzdaky zawod

Sargyt 6 ädimde